جمعه ۱ خرداد ۱۳۹۴
پرشین خودرو
امسال شورای اقتصاد متولی قیمت گذاری خودرو خواهد بود؟

گزارشی از کش قوس قیمت گذاری خودرو؛امسال شورای اقتصاد متولی قیمت گذاری خودرو خواهد بود؟