یكشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱
پرشین خودرو
نتیجه سیاست بازی های وزارت صمت بر کمبود و گرانی در بازار روغن موتور / چالش قیمت گذاری روانکارها بر افزایش عرضه روغن های تقلبی و نارضایتی تولیدکنندگان

/احتصاصی/ با عرضه مستقیم، قیمت روغن موتور به تعادل می رسد؟!؛نتیجه سیاست بازی های وزارت صمت بر کمبود و گرانی در بازار روغن موتور / چالش قیمت گذاری روانکارها بر افزایش عرضه روغن های تقلبی و نارضایتی تولیدکنندگان