یكشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱
پرشین خودرو
استفاده از قطعات مشترک با اتحاد راهبردی خودروسازان عملی است؟! / آغاز همکاری مشترک خودروسازان با ادغام مراکز طراحی و مهندسی

/اختصاصی/گام مشترک خودروسازان برای کاهش هزینه در زنجیره تولید؛ استفاده از قطعات مشترک با اتحاد راهبردی خودروسازان عملی است؟! / آغاز همکاری مشترک خودروسازان با ادغام مراکز طراحی و مهندسی