آثار تصویب مالیات بر عایدی سرمایه بر بازار سهام

  • آثار تصویب مالیات بر عایدی سرمایه بر بازار سهام

    آثار تصویب مالیات بر عایدی سرمایه بر بازار سهام

    اثر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه بر بازار سهام از دو منظر می تواند مورد بررسی قرار گیرد. اول تاثیر این طرح بر کلیت فضای اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد به عنوان مبنای ارزش گذاری بازار سهام و همچنین رونق معاملاتی بازار سهام به واسطه ایجاد رکود در سایر بازارها و انتقال بخشی از فضای سفته بازی به بازار سهام.