فروش کنسل شد! / اعلام جزئیات پیش فروش خودرو سهند و خودرو اطلس / اولین پیش فروش سایپا در سال ۱۴۰۳ با ۴ محصول (+جدول فروش، شرایط و مبالغ پیش پرداخت)

اولین پیش فروش سایپا در سال ۱۴۰۳ با ۴ محصول از جمله خودرو سهند و خودرو اطلس انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اولین پیش فروش سایپا با ۴ خودرو سهند، اطلس، ساینا اس و کوییک GXR-L از ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ آغاز خواهد شد.

براساس این گزارش متقاضیان با مراجعه به سایت فروش اینترنتی سایپا به نشانی https://saipa.iranecar.com می توانند نسبت به ثبت نام این خودروها اقدام کنند.

این گزارش می افراید که خودرو سهند با پیش پرداخت ۲۲۷ میلیون و ۷۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان و زمان تحویل شهریور و مهر ۱۴۰۳، خودرو اطلس با ۲۰۲ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان و زمان تحویل دی و بهمن ۱۴۰۳، ساینا اس ۱۷۰ میلیون و ۹۸ هزار تومان برای تحویل در دی ۱۴۰۳ و کوییک GXR-L با مبلغ ۱۸۹ میلیون و ۹۲۲ هزار تومان و زمان تحویل شهریور و مهر ۱۴۰۳ پیش فروش خواهد شد.

جدول پیش فروش سایپا

مهمترین ﺷﺮاﯾﻂ خریداران در اولین پیش فروش سایپا برای سال ۱۴۰۳:

۱- ﻣﺤﺪودﯾﺖ کد ملی برای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (ﻫﺮ کد ملی ﺻﺮﻓﺎ ً ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﯾک دستگاه ﺧﻮدرو می ﺑﺎﺷﺪ.)

۲- ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ۱۸ ﺳﺎل و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﺋﻪ گواﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدرو ﺣﺪاﻗﻞ پایه ﺳﻮم می ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۳- اﻣکان ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن دارای پلاک ﻓﻌﺎل اﻧﺘﻈﺎمی (ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روی ﺧﻮدرو) ﻣﯿﺴﺮ نیست.

۴- امکان صلح (ﺧﺮﯾﺪ اﻧﺼﺮافی) و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺑﺼﻮرت وکالتی وﺟﻮد ﻧﺪارد.

۵- ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻘﻮقی ﻣﯿﺴﺮ ﻧیست.

۶- ﻣﺘﻘﺎضی طی ۴۸ﻣﺎه گذشته ﻧﺰد ﺷﺮکت ﻫﺎی سایپا و اﯾﺮان ﺧﻮدرو و طی ۲۴ﻣﺎه گذشته از ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺻﺪور فاکتور ﺧﻮدرو ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۷- ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﻋﻼم ﺷﺪه می ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎضی ﺑﺎﺷﺪ.

۸- ﺷﻤﺎره کارت، ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧکی و ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ که در آﯾﻨﺪه وﺟﻮه ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو از آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮکت ﺧﻮدروﺳﺎز وارﯾﺰ می شود اﻟﺰاﻣﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎضی ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﻮرت درج اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ(ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ)، ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺘﻘﺎضی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم کننده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۹- کدپستی ﻣﺘﻘﺎضی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم کننده و کد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگی اﻧﺘﺨﺎبی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی می باﯾﺴﺖ از یک اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺪیهی اﺳﺖ پس از اﻧﺘﺨﺎب کد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگی امکان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگی ﺗﺤﻮﯾﻞ گیرنده وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه گروه ﺳﺎیپا نمی ﺑﺎﺷﺪ.

کد خبر 144910

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha