تجدید نظر وزارت صمت در پیش فروش 500 هزار خودرو داخلی