خرید مسکن

  • با وام جدید چند متر خانه می‌خرید؟

    پرشین خودرو: چند وقتی است که شورای پول و اعتبار پس از کش و قوس های فراوان وام خرید مسکن را به 35 میلیون تومان و همچنین وام جعاله را نیز به 10 میلیون تومان افزایش داده است که در شرایط فعلی، متقاضیان استفاده از این نوع وام ها می توانند از طریق بورس نسبت به استفاده از هر دو نوع وام یادشده اقدام کنند.