دستیابی به اهداف اسقاط خودرو در برنامه هفتم غیرممکن است