نامه انجمن خودروسازان به مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت