فروش خودرو جدید وانت آریسان ۲ دوگانه سوز، دوباره ۱۵ اسفند تکرار می شود (+قیمت، زمان فروش و مشخصات فنی)

به دنبال استقبال و تکمیل ظرفیت اولین فروش خودرو جدید وانت آریسان ۲ دوگانه سوز، شرکت ایران خودرو از فروش دوباره این محصول در ۱۵ اسفندماه جاری خبر داد.

‌به گزارش پرشین خودرو، شرکت ایران خودرو طرح فروش نقدی خودرو جدید وانت آریسان ۲ دوگانه سوز مجهز به تجهیزات استاندارد اجباری ۱۴۰۳ با موعد تحویل حداکثر ۹۰ روزه را برای دومین بار در این هفته، روز ۱۵ اسفندماه جاری و از ساعت ۱۰ صبح آغاز می کند.

قیمت خودرو وانت آریسان ۲ دوگانه سوز ۴۰۸ میلیون تومان اعلام شده است.

نکته ۱: متقاضیان خرید محصولات ایران خودرو از طریق مراجعه به یکی از نمایندگی های ایران خودرو می توانند نسبت به ثبت نام خودرو اقدام کنند.

واریز وجه پس از انجام ثبت نام در نمایندگی از طریق سایت فروش اینترنتی به آدرس esale.ikco.ir صورت می پذیرد.

نکته ۲: مشتری می تواند برای کسب اطلاعات از وضعیت قرارداد، صدور سند(فاکتور فروش) و پلاک خودروی ثبت نامی به پروفایل شخصی و میز خدمت مشتری به نشانی اینترنتی esale.ikco.ir و customer.ikco.ir و برای اطلاع از ضوابط فروش به سایت ایران خودرو به نشانی اینترنتی www.ikco.ir/fa/saleterms مراجعه کنند.

نکته ۳: در صورت افزایش هزینه های قانونی(مالیات، عوارض، بیمه شخص ثالث و ...)در سال ۱۴۰۳ پرداخت آن به عهده مشتری است.

شرایط عمومی بخشنامه: 

- به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو تعلق می گیرد.  

- حداقل فاصله از آخرین خرید (ثبت نام یا تحویل خودرو) از شرکت های ایران خودرو و سایپا ۴۸ ماه می باشد.  

- ثبت نام برای مشتریان حقوقی میسر نخواهد بود.  

- امکان صلح در قرارداد و نقل و انتقال خودرو حتی به صورت وکالتی وجود ندارد.  

- شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد.  

- متقاضی باید در هنگام واریز وجه، از کارت های بانکی متعلق به نام خود استفاده کند.  

- امکان واریز وجه در یک تراکنش از طریق تمام کارتهای بانکی دارای قابلیت پرداخت مبلغ این خودرو، میسر می باشد و لیکن با توجه به احتمال محدودیت سقف پرداخت در برخی از کارتهای بانکی، لازم است متقاضیان تا پیش از اقدام به ثبت نام از افزایش سقف پرداخت کارت بانکی خود اطمینان حاصل نمایند.

- صحت تمام اطلاعات درج شده خصوصا کد ملی، آدرس و کدپستی بر عهده متقاضی می باشد.  

- تمام مشتریان حقیقی می بایست کد پستی مرتبط با محل سکونت خود را صحیح اعلام نمایند و چنانچه مشتریان این موضوع را رعایت نکنند تمامی عواقب مالیاتی به عهده ایشان خواهد بود.  

نکته: با توجه به دستورالعمل های صادره توسط  پلیس راهور فراجا مبنی بر ثبت و به روز رسانی اطلاعات فردی و آدرس مشتریان در سامانه شماره گذاری(سخا)، در صورتیکه مشتری در سامانه  مذکور فاقد اطلاعات فردی و سکونتی بوده و یا بیشتر از یکسال از آخرین تاریخ به روزرسانی اطلاعات فردی و نشانی محل سکونت گذشته باشد، مشتری می بایست با مراجعه به سامانه سخا به آدرس https://sakha.epolice.ir نسبت به به روزرسانی و یا ثبت آخرین اطلاعات خود اقدام نموده و پس از تائید توسط اداره پست تصویر نشانی ثبت شده در سامانه سخا را به نمایندگی محل ثبت نام خود تحویل نماید.  

معرفی خودرو جدید وانت آریسان ۲ دوگانه سوز دارای الزمات استانداردی

ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن و رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ خودرو آرﻳﺴﺎن ۲ دارای اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU۷P CNG و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ۵ دﻧﺪه دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺜﺒﻴﺖ و ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل، ﻛﺴﺐ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎری ﺳﺒﻚ در ﺳﺎل ﺟﺎری و آﺗﻲ و ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار کرده اﺳﺖ.

ارﺗﻘﺎء اﺳﺘﺎﻧﺪاردی خودرو آرﻳﺴﺎن ۲ ﺑﺎ ﻛﺪ و ﻛﻼس ۱۶۹۰۵ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﻲ (ﻛﺪ و ﻛﻼس ۱۶۹۰۳) ﻛﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﺎﻳﺮﻫﺎ (TPMS):

اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﻲ و ﻛﺎرﻛﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ  TPMS، ﺑﺮ روی ﺧﻮدرو ﺑﺮ دو اﺻﻞ "ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺸﺎر وارده ﺑﺮ روی ﺗﺎﻳﺮﻫﺎی ﺧﻮدرو" و "آﮔﺎﻫﻲ دادن و ﻫﺸﺪار ﺑﻪ راﻧﻨﺪه در ﺣﻴﻦ راﻧﻨﺪﮔﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻻﺳﺘﻴﻜﻬﺎ" استوار است. ﻣﺰاﻳﺎی این سیستم نیز اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻻﺳﺘﻴﻚﻫﺎ را در پی دارد.

سیستم ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﻳﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺧﻮدرو (ESC):

ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﻳﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ(Electronic stability control)، ﻳﻚ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﭘﺎﻳﺪاری ﺧﻮدرو اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه موجب ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﻴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻟﻐﺰشﻫﺎ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺤﺮاف ﺧﻮدرو را ﺗﺸﺨﺺ ﻣﻲدﻫﺪ، برای ﻛﻤﻚ ﺑﻪ راﻧﻨﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﻣﺰ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑه منظور ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ راﻧﻨﺪه ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭼﺮخﻫﺎی ﺧﻮدرو اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺮوی ﭘﻴﺸﺮان (TCS):

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﻜﻲ از ﭼﺮخ ﻫﺎی ﻣﺤﺮک ﺧﻮدرو ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﺻﻄﻜﺎک ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺖ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻟﻐﺰﻳﺪه و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻨﺤﺮف شود. ﺳﻴﺴﺘﻢ TCS ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮﺗﻮر و اﻋﻤﺎل ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺮ روی ﭼﺮﺧﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﻟﻐﺰش درﺟﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ موجب اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳﺪاری و ﺷﺘﺎب رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻮدرو ﻣﻲ شود.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺖ در ﺳﺮﺑﺎﻻﻳﻲ (HSA):

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﻳﻢ ﻛﻪ در ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺖ در ﺳﺮﺑﺎﻻﻳﻲ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﺎ را از روی ﭘﺪال ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺪال ﮔﺎز را ﺑﻔﺸﺎرﻳﻢ، ﺧﻮدرو اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﭘﺸﺖ ﺳﺮی ﺑﺮﺧﻮرد کند. ﺳﻴﺴﺘﻢ HSA ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﺸﺎر ﺗﺮﻣﺰی ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲ تا ۳ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ از رﻫﺎ ﻛﺮدن ﭘﺪال ﺗﺮﻣﺰ، اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﭘﺪال ﮔﺎز ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ کند.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده (Pedestrian):

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻋﺎﺑﺮان ﭘﻴﺎده ﺑﺎ ﺧﻮدرو ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﺧﻮدرو در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ اﺳﺖ. در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺧﻮدروی در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺮ اﻳﺴﺘﺎده ﻳﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﺿﺮﺑﻪ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. در واﻗﻊ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده در ﺗﺼﺎدﻓﺎت دو ﺑﺎر ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﺧﻮرد، ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدرو و ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ زﻣﻴﻦ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻋﺎﺑﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد، ﻟﺬا اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﺎت ﻋﺎﺑﺮ در زﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺳﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی خودرو آریسان ۲:

ﭘﻴﺸﺮاﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﺗﻮر XU۷P ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و از ﻣﺰاﻳﺎی ﭘﻴﺸﺮاﻧﻪ اﻳﻦ خودرو ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره کرد:

ﻣﻮﺗﻮر XU۷P از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﻲ XU۷ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻃﺮاﺣﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻮﺗﻮر XU۷P ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﺮاﺣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻴﻔﻮﻟﺪ ورودی ﻫﻮا و ﻗﺎﻟﭙﺎق ﺳﻮﭘﺎپ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺒﻨﺎ ﺧﻮد دارد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀﻲ از ﻗﻄﻌﺎت اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻞ ﺑﺎداﻣﻚ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن، ﻣﻴﻞ ﻟﻨﮓ، ﺳﺮﺳﻴﻠﻨﺪر، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﺗﻮن، رﻳﻨﮓ و ﭘﻴﺴﺘﻮن، روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر، ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﻲ از ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻟﻨﮓ و ﻛﻼچ در XU۷P ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ XU۷ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻧﻮع ﺷﻤﻊ و ﺗﺴﻤﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﻴﺰ ارتقاء یافته و دارای ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از رﻳﻞ ﮔﺎز و اﻧﮋﻛﺘﻮر CNG ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ در ﻣﺪل دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻣﻮﺗﻮر XU۷P از واﺷﺮ ﺳﺮ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر XU۷ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ دارای ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﺎری ﺟﺪﻳﺪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﻣﺠﺰا، ﻫﻮاﮔﻴﺮی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی TU۵ و EF۷ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺗﻮان و ﮔﺸﺘﺎور اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر ۱۰ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل، دور ﻣﻮﺗﻮر در ﺳﺮﻋﺖ ۱۲۰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻗﺒﻠﻲ ﺣﺪود ۵۰۰rpm ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ دور موجب ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻬﻼک و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﺻﺪای ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺟﺪﻳﺪ XU۷P ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر XU۷ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺗﻮر از ۹.۳ ﺑﻪ ۱۰.۵ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر XU۷، ﺣﺪود ۶۵ ﻛﻴﻠﻮ وات اﺳﺖ. اﻳﻦ رﻗﻢ در ﻣﻮﺗﻮر XU۷P رقم ۷۲ ﻛﻴﻠﻮ وات اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر XU۷ در دور ۶۰۰۰rpm و در ﻣﻮﺗﻮر XU۷P در دور ۵۰۰۰rpm ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮﺗﻮر XU۷ در دور ۳۰۰۰ دور در دﻗﻴﻘﻪ، ﺣﺪود ۱۳۳ ﻧﻴﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻣﻮﺗﻮر XU۷P ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮﺗﻮر ۱۴۶ ﻧﻴﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ در دور ۴۲۰۰rpm اﺳﺖ. دور آرام ﻣﻮﺗﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺒﻨﺎ ﺣﺪود ۱۵۰rpm ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و دور آرام آن ۷۰۰rpm اﺳﺖ.

ﻣﻮﺗﻮر XU۷ و XU۷P در دورﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ دارای ﺳﻄﺢ ﺻﺪای ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده اما در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﺗﻮر XU۷P ﺑﺪﻟﻴﻞ دور ﻛﻤﺘﺮ (۵۰۰rpm ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺒﻨﺎ) دارای ﺳﻄﺢ ﺻﺪای ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺖ.

ارﺗﻘﺎء در ﺳﺎزه واﻧﺖ آرﻳﺴﺎن ۲:

در اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺷﺎسی ﻧﺮدﺑﺎنی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﺎﺳﻲ ﻫﺎ دارای ۲ ﺗﻴﺮ ﻣﻮازی ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﻤﺸﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﭘﻴﭽﺸﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮبی ﺗﺤﻤﻞ کند.

از دیگر امکانات خودرو آریسان ۲ می توان به اﻧﺘﻘﺎل زاﭘﺎس ﺑﻪ زﻳﺮ اﺗﺎق ﺑﺎر، ﻣﺨﺰن ۷۵ لیتری CNG، ﺳﻨﺴﻮر ﺳﭙﺮ ﻫﺸﺪار ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻘﺐ، چراغ روز و ﺑﺎک ﻓﻠﺰی ۴۰ ﻟﻴﺘﺮی اشاره کرد.

کاتالوگ خودرو آرﻳﺴﺎن ۲ دارای اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪاردی

د

کد خبر 144762

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha