برخی تغییرات نمای ظاهری و استانداردی در نسخه ایرانی ال 90