هدف از افزایش‌ سرمایه شرکت زامیاد چیست؟ (+رقم افزایش سرمایه)

مهمترین اهداف برای افزایش سرمایه شرکت زامیاد مشخص و اعلام شد.

‌به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، شرکت‌ زامیاد در نظر دارد سرمایه‌ خود را از مبلغ‌ ۲۵.۶۷۳.۰۹۰ میلیون ریال به‌ مبلغ‌ ۳۹.۳۸۹.۴۳۹ میلیون ریال برابر ۵۳.۴ درصد از محل‌ سود انباشته‌ افزایش‌ دهد.

اما هدف از افزایش سرمایه شرکت زامیاد چیست؟

- بهره مندی از تخفیف‌ مقرر در بند(ه) تبصره ٢ قانون بودجه‌ سال ١٤٠٢ کل‌ کشور

هدف اصلی‌ شرکت‌ زامیاد(سهامی‌ عام) از افزایش‌ سرمایه‌ بهره مندی‌ از تخفیف‌ مقــرر در بند ه تبصــره ٢ قــانون بودجـه‌ سـال ١٤٠٢ کل‌ کشـور مصوب مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است.

بـه‌ اسـتناد مفـاد بنـد ه تبصـره ٢ قـانون بودجه‌ سال ١٤٠٢ کـل‌ کشـور بـه‌ منظـور تشـویق‌ شرکتهای‌ پذیرفتـه‌ شـده در بـورس و فـرا بـورس و ترغیـب‌ آنهـا بـه‌ عدم تقسیم‌ بخش‌ بیشـتری‌ از سـود اکتسـابی‌ و اسـتفاده از منـابع‌ حاصـل‌ بـرای‌ افـزایش‌ سـرمایه‌ و در نتیجـه‌ توسـعه‌ بخـش‌ هـای‌ تولیــدی‌ و ایجــاد فرصتهای‌ جدیــد شــغلی‌ در ســال ١٤٠٢ مالیــات بــر در آمــد آن بخــش‌ از ســود تقســیم‌ نشده شرکتهای‌ بورسی‌ که‌ به‌ حساب سرمایه‌ منتقـل‌ شـود مشـمول نـرخ صـفر مالیـاتی‌ مـی‌ شود، لـذا شـرکت‌ در نظـر دارد تـا بـا افـزایش‌ ســرمایه‌ ۱۳.۷۱۶.۳۴۹ میلیون ریالی‌ از محــل‌ ســود انباشــته ، از تخفیــف‌ مالیــاتی‌ مقــرر اســتفاده کند.

همچنین‌ انجام افزایش‌ سرمایه‌ شرکت زامیاد منجر به‌ موارد زیر می‌ شود:

- کاهش‌ ریسک‌ مالی‌ صورت وضعیت‌ مالی‌

- بهبود ساختار مالی‌ از طریق‌ جلوگیری از خروج نقدینگی‌ شرکت‌

افزایش‌ سرمایه‌ از محل‌ سود انباشته‌ با اصلاح ساختار مالی‌ و بهبود نسبت های‌ مالی‌ اهرمی‌ موجب‌ بهبود نسبت های‌ سود آوری‌ شرکت‌ خواهد شد.

لذا در صورت عدم انجام افزایش‌ سرمایه شرکت زامیاد، شرکت‌ ناگزیر به‌ تقسیم‌ سود می‌ باشد که‌ این‌ امر موجب‌ خروج نقدینگی‌ و کاهش‌ منابع‌ نقدی‌ و در نتیجه‌ افزایش‌ ریسک‌ عدم ایفای‌ به‌ موقع‌ تعهدات شرکت‌ خواهد شد در صورتیکه‌ افزایش‌ سرمایه‌ حاضر منجر به‌ جلوگیری‌ از خروج وجه‌ نقد و بکارگیری‌ منابع‌ به‌ عنوان سرمایه‌ در گردش و در نتیجه‌ افزایش‌ حدود ۴.۶ درصدی‌ تولید و فروش خواهد شد.

- بهبود نسبت‌ مالکانه‌ و رقابت‌ پذیری شرکت‌ زامیاد در صنعت‌

- بهبود سرمایه‌ در گردش و تقویت‌ جریان های نقدی در پشتیبانی‌ خط‌ تولید

افزایش‌ سرمایه‌ در گردش و تـامین‌ بــه‌ موقع‌ نقدینگی‌ برای‌ تامین‌ مـواد و قطعات موجـب‌ تداوم عملیات اجرایی‌ شرکت‌ زامیاد می‌ شود.

- بهبود و افزایش‌ شفافیت‌ صورت های مالی‌ و افزایش‌ کیفیت‌ اطلاعات

با توجـه‌ بـه‌ مـوارد فـوق افـزایش‌ سـرمایه‌ منجـر بـه‌ کـاهش‌ ریسـک‌ مـالی‌ و افـزایش‌ تـوان صـورت وضـعیت‌ مـالی‌ شـرکت‌ از سال ١٤٠٣ به‌ بعد خواهد شد.

- بهبود معاملات در بازار سرمایه‌

هدف از افـزایش‌ سـرمایه‌ از سـود انباشـته‌، افـزایش‌ تعـداد سـهام و ارزش اسـمی‌ و کـاهش‌ قیمـت‌ سـهم‌ می‌باشـد کـه‌ همـین‌ امر موجب‌ افزایش‌ جذابیت‌ سهم‌ برای‌ سرمایه‌گذار می‌شود.

کاهش‌ قیمت‌ هر سهم‌، موجب‌ ترغیب‌ سهامداران برای‌ خرید سهم‌ شده و می‌تواند موجب‌ افزایش‌ قیمت‌ سهم‌ نیز شود.(همچنین‌ موجب‌ ایجاد پتانسیل‌ برای‌ شرکت‌ می‌شود که‌ در بلندمدت به‌ قیمت‌ قبل‌ بازگردد.) در این‌ روش سهامدار بدون پرداخت‌ هیچ‌ هزینه‌ای‌ دارای‌ تعداد سهام بیشتری‌ خواهد شد و نسبت‌ به‌ افزایش‌ از محل‌ آورده نقدی‌، سهم‌ اضافه‌ شده زودتر به‌ سهم‌ عادی‌ تبدیل‌ خواهد شد.

این گزارش می افزاید که کل‌ مبلغ‌ سرمایه‌ گذاری‌ مورد نیاز برای‌ افزایش سرمایه شرکت زامیاد مبلغ‌ ۱۳.۷۱۶.۳۴۹ میلیون ریال از محل سود انباشته است.

خاطرنشان می شود که گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت زامیاد، به تصویب هیات مدیره این شرکت خودروسازی نیز رسیده و در مسیر اجرا پس از کسب مجوزهای لازم است.

کد خبر 143895

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha